E-aukciju - An Overview

u sobom distribuiraju mesta predsednika, potpredsednika i izvestilaca odbora (rapporteurs). Svaka grupa imenuje i koordinatora za rad odbora, koji organizuje predstavnike svoje frakcije u konkretnom odboru.

enim terenu i potrebama stanovni tva - sokaci.4 Poznata su nam imena glavnih beogradskih ~ar ija - Dowa ili Duga, Gorwa ~ar ija,5 Mali pazar, Pokrivena ~ar ija, dok su okolni sokaci uglavnom ostali bezimeni jer ih je bilo i previ e i nisu predstavqali logi~ke celine. Krajevi grada u koje se ubrajalo vi e sokaka nazivani su mahalama, wih su ~inile ku e grupisane oko lokalne xamije. Mahale su nazivane prema imenima d`amija, koje su ponovo naj~e e nosile imena svojih ktitora (Haxi-Mustafe Skopqaka, Bajezid ba ina itd.). Ceo taj Beograd, sa sredwovekovnom tvr

enim uslovima mo`e svojim poja~anim dejstvom voditi i ra ~ove~ewu ~oveka. Jezik slu`i za sporazumevawe i uspostavqawe komunikacije sa drugim qudima u posrednom i neposrednom okru`ewu.

utim, sredstva su i la u proizvodne kapacitete u nadi da e pove awe proizvodwe pove ati konkurentnost. Kona~no, opadawe izvoznih zarada pove avalo je rawivost privrede i izlagalo firme riziku deviznog kursa, jer su dugovi bili u stranim valutama. Interni uzroci nalazili su se na poqu neprekidnog pritiska u pravcu liberalizacije. Zemqe regiona su morale da prate Japan, da bi odr`ale nivo po`eqnosti ulagawa. Ipak, bile su nepripremqene za liberalizaciju stoga to nisu imale razvijen sistem kontrole finansijskog sektora za toliki stepen liberalizma. Otvarawe finansijskog tr`i ta i bankarskog sektora, bez adekvatnog nadzora dr`ave, dovelo je do jo ve eg dotoka ''vru eg'' stranog kapitala.

Taking into consideration the rapidly advancement of computer technological know-how, frequency and varieties of anglicisms in the sector of computer terminology stand for an inexhaustible object of linguistic conversations. The goal of this paper should be to recognize the achievable existence and mother nature of language conflict among English and Croatian on the basis with the Evaluation of frequency of use of anglicisms and indigenous terms that ... [Demonstrate comprehensive abstract] characterize areas of computer terminology. Additionally, the analysis of use of adapted anglicisms allows for conclusions concerning the legitimacy of linguistic purism as being a sort of language ideology. The research features the application of a questionnaire between learners of picked elementary schools inside the Zadar County.

aje), od onih gde dominantna muzi~ka kultura u jednom svom delu i trenutku istorije preuzima i preslikava dru tveno po`eqne modele.

dokolku se raboti za e-aukcija ili normalna postapka na javni nabavki, pribiranje na ponudi na italijanski nemora da se prevede bukvalno kako sto e na ang ...raccolta o raccogliere, ami se upotrebuva ricezione elettronica di offerte, povtorno pribiranje bi go stavila kako ricezione ulteriore ili posledovatelna postapka na pribiranje na ponudi.

O èemu ãe ovde biti reèi i zasto bas o tome? Za sve one particular roðene poslednjih decenija XX veka, kada su tehnika i tehnologija toliko napredovale, zivot sa uskraãenom moguãnosãu komunikacije i razmene informacija gotovo je nezamisliv. Meðutim, kako nas narod kaze, sve ima svoju cenu. Koliko dobrog je doneo za napredak èoveèanstva, toliko je bio i zloupotrebljen. Evo kako get more info to mislim. Zaèudila sam se nad èinjenicom da je bombardovanje Jugoslavije 1999. godine bilo prvo bombardovanje, ili, ako Vam je drago, rat prenosen putem interneta. Verovatno zato sto imam utisak da èitav svoj zivot zivim sa internetom, pa mi je bilo nejasno kako se to veã nije dogodilo, a onda shvatim da je Web nastao pre malo vise here od 10 godina i bi mi jasno da su se izvestaji sa ratista do sada prenosili samo putem televizije, radija i stampe. Ali ne samo izvestaji sa ratista, veã i sve ono sto je tim ratnim sukobima prethodilo. Jer, kao sto jedna autorka navodi,"rat poèinje u miru, kada se veã postojeãe krize uz pogodna objasnjenja pretaèu u sukobe putem iskrivljene komunikacije, a radi manipulacije masama". E, tu na scenu stupa propaganda. Reè propaganda dolazi od latinske reèi propagare, sto znaèi ubrzavati rast mladih biljaka, a zatim siriti nesto, pre svega siriti vesti, odreðena shvatanja, ideje.

kojima govornici tra`e razlike po svaku cenu. Tako

do 1945, ve je usvojen neutralan ali i zbuwuju i naziv Srpskih vladara. Time je jasno predo~en i politi~ki plan novog/starog socijalisti~ko-nacionalisti~kog re`ima: pragmati~ni kontinuitet sa starim poretkom, latentna netrpeqivost prema drugim narodima iz biv e domovine, ali ne i nacionalisti~ki poredak na unutra wem planu. Ali ako nije do lo do mewawa starih naziva, novo vreme se ogledalo u nazivima novih ulica i naseqa. Dobar primer daje Be`anijska kosa koja je, na semanti~kom planu, zabodena u sistem ulica dotada weg ekskluzivno politi~nog i komunisti~kog Novog Beograda. U ovom novom nasequ preovla

Ponude iBID pomoćnika su obvezujuće. Klikom na Potvrdi nećete moći otkazati ili odbiti svoje ponude.

Use hreflang tags to specify language and state for Google, along with the "written content-language" meta tag to specify the language and country for Bing.

obja wavaju da je "bira~kom telu irom Unije i daqe te ko da razume zbog ~ega dobro pla eni evropski poslanici tra e dragoceno vreme na sednicama raspravqaju i o du`ini kamiona i veli~ini jagoda" (Richardson, 2001, str.130). Sastav Evropskog parlamenta posle izbora 1999. Dru tvena i kulturna heterogenost EU se projektuje i na EP, tako da je ~ak 129 razli~itih politi~kih partija na izborima 1999. godine osvojilo mandate. Grupa Evropskih narodnih partija i Evropskih demokrata (EPP), pored 233 poslani~ka mandata, kontroli e i five potpredsedni~kih mesta, two mesta kvestora i 8 mesta predsednika parlamentarnih odbora. Snaga grupe EPP se ogleda i u tome to okupqaju stranke iz svih dr`ava EU (ukupno 33 stranke). U posledwe dve decenije ova grupa je zna~ajno narasla, ali i promenila svoj politi~ki profil. Izvorno jezgro su ~inile stranke hri ansko-demokratske orijentacije, koje su sebe smatrale federalisti~kim partijama centra. [irewem EZ i ulaskom novih partija u EP, ova grupa more info je prihvatila i neke druge ideje i vrednosti, pa se mo`e re i da trenutno okupqa stranke centra i desnog centra sa prili~no raznorodnim programima.

e, turbo-folk je ruralni i ratni produkt srpskog nacionalizma koji je, uz pomo kampawe medija, u potpunosti potisnuo kosmopolitsku urbanu kulturu rokenrola.1 Ovakva, i sli~na tuma~ewa koja se sre u u okviru interpretativne sheme zasnovane na dihotomiji ~esto odri~u samostalnost/vrednost/originalnost turbo-folku time and energy to wegovu genezu postavqaju kao proces opirawa vrednosno po`eqnim elementima kulture (i etabliranih potkultura). U toj borbi, turbo-folks naposletku pobe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *